Skip to main content

Softverski potpomognuto dizajniranje UNTZ

O kursu

Prvi dio kursa daje na uvid o tipovima softvera, metodama i metodologijama razvoja softvera, etapama razvoja i životnom ciklusu softvera. Pored toga dat je kratak istorijaski razvoj CAD softvera.

Drugi dio predstavlja neke od numeričkih metoda koje su obično implementirane u softverima za kompjutersku simulaciju sistema.

Treći dio predstavlja metodu konačnih elemenata kao jednu od numeričkih metoda sa kojima se može izvesti adekvatna kompjuterska simulacija fizičkih sistema.

Zahtjevi

Za praćenje ovog kursa potrebno je imati prethodna znanja vezana za inženjerska iscrtavanja kao i osnovna saznanja iz više matematike.

Osoblje

Course Staff Image #1

Dr sc. Adila Nurić, red.prof.

Dr sc. Adila Nurić je redovni profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pri katedri za Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeriččko modelovanje. Autor je brojnih radova iz oblasti rudarstva, programiranja, simulacija i informacionih tehnologija. Pored nastavnog procesa bavi se i naučno-istraživačkim radom.

Često postavljena pitanja

Da li treba da koristim dodatnu literaturu ili neke od drugih pomagala?

O dodatne literature bilo bi poželjno da se koriste odgovarajuće zbirke iz Numeričke analize, kao i posjedovanje odgovarajućih softverskih paketa za CAD crtanje i kompjutersku simulaciju

 1. Course Number

  NM_SPD_1
 2. Classes Start

  Mar 01, 2017
 3. Classes End

  Dec 31, 2017
 4. Estimated Effort

  02:00